ALGEMENE BEPALINGEN

1. Algemene Voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding (zoals aanbiedingen, offertes, bestellingen en overeenkomsten) tussen Mind the Gapp B.V. met KvK nummer 57442061 (hierna Leverancier) en opdrachtgever (hierna Opdrachtgever).
 2. Toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand
  gewezen.
 3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden uitsluitend indien deze expliciet schriftelijk overeen zijn gekomen.

2. Totstandkoming overeenkomst

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Leverancier zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, en kunnen te allen tijde door Leverancier worden gewijzigd of ingetrokken, zonder dat Leverancier enige vorm van (schade)vergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd is.
 2. Een overeenkomst komt tot stand, te allen tijde met inachtneming van de onderhavige algemene voorwaarden, door aanvaarding van een aanbod.
 3. In geval van een offerte die bestaat uit samengestelde onderdelen, is Leverancier niet gehouden tot uitvoering van een deel daarvan tegen een evenredig gedeelte van de in de offerte genoemde totaalprijs.

3. Vergoedingen en betalingsvoorwaarden

 1. Alle genoemde en gehanteerde bedragen zijn in Euro (€).
 2. Alle door Leverancier genoemde, gepubliceerde en in alle rechtsverhoudingen gehanteerde bedragen zijn exclusief omzetbelasting (BTW).
 3. Betalingen worden inclusief de terzake verschuldigde omzetbelasting uiterlijk binnen 10 dagen na factuurdatum door Opdrachtgever aan Leverancier voldaan, bij gebreke waarvan Opdrachtgever aan Leverancier met ingang van de dag na de genoemde betaaldatum een vergoeding verschuldigd is ter grootte van de wettelijke rente als bedoeld in en met inachtneming van artikel 6:119a BW, en 6:120 BW, met dien verstande dat de op enig tijdstip geldende percentages van de wettelijke rente verhoogd worden met een percentage van 9% van de hoofdsom.
 4. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling in verzuim blijft, is Leverancier gerechtigd alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten te verhalen op Opdrachtgever.
 5. Leverancier behoud het recht om bij wederkerige overeenkomsten tarieven te wijzigen en prijsstijgingen aan de opdrachtgever door te berekenen.
 6. Indien de overeenkomst bestaat uit verschillende onderdelen, staat het Leverancier vrij om vergoeding van de reeds voltooide onderdelen tussentijds te factureren.
 7. Afgezien van verrekening met de aan dezelfde rechts verhouding verbonden gedane voorschotten, staat het Opdrachtgever niet vrij enige door haar verschuldigde vergoeding te verrekenen, op te schorten of daarop inhoudingen te laten plaatsvinden.

4. Uitvoering overeenkomst

 1. Het staat Leverancier vrij rechtsverhoudingen (overeenkomsten) naar eigen inzicht uit te voeren en door Leverancier aan te wijzen derden in te schakelen.
 2. Indien een rechtsverhouding (overeenkomst) bestaat uit meerdere onderdelen, kan Leverancier de uitvoering van nieuwe onderdelen opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van een of meer van de daaraan voorafgaande onderdelen schriftelijk heeft goedgekeurd.
 3. Leverancier kan uitvoering van de overeenkomst opschorten indien een of meer facturen niet of niet geheel zijn voldaan binnen de daarop van toepassing zijnde betalingstermijn, onverminderd het recht van Leverancier op volledige betaling van de overeengekomen vergoeding.
 4. Opdrachtgever zal al datgene doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering door Leverancier mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het geven van de nodige medewerking en het tijdig aanleveren van de benodigde gegevens en materialen.

5. Leveringstermijnen

 1. Door Leverancier gehanteerde leveringstermijnen zijn bij benadering en derhalve niet fataal.
 2. In geval van overschrijding van een leveringstermijn, is Leverancier generlei vorm van (schade) vergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd.
 3. In geval van overschrijding van een leveringstermijn heeft Opdrachtgever geen recht op ontbinding van de overeenkomst(en), tenzij de overschrijding van de leveringstermijn dermate onredelijk is dat van opdrachtgever niet kan worden verwacht het desbetreffende gedeelte van de overeenkomst in stand te laten.
 4. Indien de levering van eventuele referentiematerialen of de betaling van bedongen voorschotten of andere vergoedingen later plaatsvindt dan overeengekomen, heeft Leverancier het recht de leveringstermijnen met tenminste éénzelfde periode te verlengen als de periode waarin de betaling uitbleef.

6. Wijzigingen in de overeenkomst

 1. Indien blijkt dat wijzigingen in een overeenkomst noodzakelijk zijn, zullen partijen hiertoe in overleg treden. Gewenste wijzigingen of toevoegingen worden door Leverancier en Opdrachtgever schriftelijk (en/of via email) overeengekomen.
 2. Bij wijziging in een overeenkomst kan Leverancier, indien er voor de wijziging geen vergoeding is bepaald, de eventuele meer of minderprijs naar evenredigheid tot de vergoeding die in de overeenkomst is bedongen wijzigen en eventuele extra kosten aan Opdrachtgever in rekening brengen.
 3. Indien een wijziging in een overeenkomst tot gevolg heeft dat een overeengekomen termijn wordt overschreden, zal deze termijn, tenzij anders overeengekomen, voor onbepaalde tijd worden verlengd. De gevolgen van een dergelijke overschrijding zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 4. Indien door wijziging in een overeenkomst de daarin genoemde termijn voor onbepaalde termijn wordt verlengd, als bedoeld in het vorige lid, kan van Leverancier geen nakoming gevorderd worden als bedoeld in artikel 6:38 BW.

7. Materialen

 1. De door of namens Leverancier geleverde materialen, waaronder mede begrepen (dragers met daarop) software, hardware, codes, illustraties en andere vormgeving blijven te allen tijde eigendom van Leverancier, dan wel van eventuele derden die deze materialen aan Leverancier en/of Opdrachtgever ter beschikking hebben gesteld.
 2. Opdrachtgever/houder zal de door of namens Leverancier ter beschikking gestelde materialen met de grootst mogelijke zorg behandelen en, voor zover het geen digitale bestanden betreft, direct na afloop van het gemaakte gebruik, dit materiaal per koerier of aangetekende post retourneren.
 3. In geval van verlies en/of schade toegebracht aan (delen van) het door Leverancier geleverde materiaal, is Opdrachtgever gehouden de daaruit voortvloeiende schade aan Leverancier te vergoeden.
 4. In geval van verlies en/of schade aan onvervangbaar materiaal, is Opdrachtgever gehouden een schadevergoeding te betalen ter hoogte van vier maal de overeengekomen vergoeding voor de opdracht, onverminderd het recht van Leverancier op vergoeding van de daadwerkelijk geleden schade.
 5. Verzending en transport van materialen is voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

8. Geschillen, forum en rechtskeuze.

 1. Op deze algemene voorwaarden en alle rechtsverhoudingen tussen partijen, zoals overeenkomsten, is Nederlands recht exclusief van toepassing met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
 2. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel nadere overeenkomsten dan wel overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en/of andere handelingen in samenhang met de onderhavige overeenkomst zoals bijvoorbeeld, zij het niet uitsluitend, onrechtmatige daden, verschuldigde betalingen en ongegronde verrijking, zullen worden beslecht door de rechtbank te Haarlem, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan
 3. Bij alle geschillen is uitsluitend een Nederlandse rechter bevoegd.

9. Intellectuele eigendoms en gebruiksrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, op de door Leverancier aan
  Opdrachtgever geleverde en te leveren materialen, berusten bij Leverancier dan wel eventuele derden die deze materialen aan Leverancier ter beschikking hebben gesteld.
 2. Opdrachtgever verkrijgt op het door Leverancier geleverde materiaal uitsluitend dat gebruik dat schriftelijk is overeengekomen. Voor zover het gebruik als in dit artikel bedoeld, niet schriftelijk is overeengekomen, verkrijgt Opdrachtgever slechts het recht om het door Leverancier geleverde materiaal in ongewijzigde vorm, eenmalig en op niet exclusieve basis te gebruiken voor enkel het medium en land waarin het werk als eerste openbaar is gemaakt voor de duur van maximaal twaalf maanden.
 3. De expliciet overeengekomen dan wel de uit hoofde van het vorige artikel verleende gebruiksrechten, worden door Leverancier verleend onder de opschortende voorwaarde van gehele betaling van de verschuldigde vergoedingen door Opdrachtgever. Totdat Opdrachtgever heeft voldaan aan alle op haar berustende verplichtingen, waaronder betaling van het gehele verschuldigde bedrag, is derhalve geen enkele vorm van gebruik, waaronder verveelvoudiging of openbaarmaking van het door Leverancier geleverde materiaal toegestaan.
 4. Indien Leverancier toestemming heeft verleend om het materiaal te wijzigen, in welke vorm ook, is het uiteindelijke gebruik slechts toegestaan na schriftelijke goedkeuring van de uiteindelijke wijziging door Leverancier.
 5. Tenzij anders overeengekomen, is het opdrachtgever niet toegestaan om (rechten op) de door Leverancier geleverde materialen over te dragen aan derden, te bezwaren, in bruikleen te geven of op andere wijze aan derden ter beschikking te stellen.
 6. Leverancier en derden blijven onder alle omstandigheden, dus ook in geval van een eventuele overdracht van auteursrechten, bevoegd om de aan Opdrachtgever geleverde materialen voor eigen gebruik te verveelvoudigen en openbaar te maken.

10. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Aansprakelijkheid van Leverancier voor directe schade is onder alle omstandigheden beperkt tot maximaal die vergoeding die Leverancier heeft ontvangen in de 30 dagen voorafgaand aan het moment waarop aansprakelijkheid van Leverancier is ontstaan. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan materiële schade die het directe gevolg is van een toerekenbare tekortkoming dan wel een onrechtmatige daad van Leverancier.
 2. Aansprakelijkheid van Leverancier voor schade anders dan directe schade, in de zin van het vorige lid, is uitgesloten. Onder schade anders dan directe schade, wordt onder meer, doch niet uitsluitend begrepen gevolgschade, bedrijfsschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade die het gevolg is of verband houdt met de door Leverancier geleverde materialen.
 3. Leverancier is niet aansprakelijk voor enige schade die is ontstaan door onzorgvuldig en/of onvoorzichtig gebruik, dan wel gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzing van het geleverde.
 4. Leverancier is niet aansprakelijk voor enige schade die is ontstaan door ongeschiktheid van het geleverde voor het doel waarvoor Opdrachtgever het heeft aangeschaft en/of gebruikt.
 5. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade of gebreken veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door toedoen van derden, noch voor schade die het gevolg is van een gebrekkige levering door derden.
 6. Opdrachtgever vrijwaart Leverancier tegen alle aanspraken van derden.
 7. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door aanwezigheid van virussen, spam en spyware dan wel door het oneigenlijke of onrechtmatige gebruik van aan Opdrachtgever verstrekte inloggegevens en passwords.
 8. Leverancier is niet aansprakelijk voor verlies of schade aan, door Opdrachtgever aan Leverancier verstrekte, materialen en door derden verstrekte materialen.
 9. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door een wijziging of update in software welke niet door Leverancier is uitgevoerd of uitdrukkelijk schriftelijk goedgekeurd.

11. Beveiliging en privacy

 1. Opdrachtgever staat ervoor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Wet persoonsregistraties gesteld, stipt in acht zijn en zullen worden genomen en dat alle voorgeschreven aanmeldingen zijn verricht. Opdrachtgever zal Leverancier alle ter zake gevraagde informatie onverwijld schriftelijk verstrekken. Leverancier zal voor een naar de stand van de techniek adequate beveiliging van de persoonsregistraties zorg dragen.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Leverancier voor alle aanspraken van derden die jegens Leverancier mochten worden ingesteld wegens schending van de Wet persoonsregistraties en / of wettelijke bewaartermijnen.

12. Uitvoering

 1. Leverancier zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.
 2. Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is Leverancier gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 3. Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen is Leverancier gehouden bij de uitvoering van de dienstverlening tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen. Leverancier is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening wijzigen of aanvullen; indien echter dergelijke aanwijzingen worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed conform artikel 18.
 4. Indien de overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, zal Leverancier steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door één of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.

13. Wijziging en meerwerk

 1. Indien Leverancier op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht, die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever aan Leverancier worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Leverancier. Leverancier is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
 2. Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel 18.1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening, en de wederzijdse
  verantwoordelijkheden van Opdrachtgever en Leverancier, kunnen worden beïnvloed.
 3. Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Leverancier Opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

14. Overige bepalingen

 1. Indien Leverancier en/of Opdrachtgever door overmacht niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Indien de overmachtstoestand langer dan acht weken duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder de verplichting tot het betalen van enige vorm van (schade)vergoeding. Reeds verschuldigde vergoedingen blijven verschuldigd.
 2. Indien enige passage of bepaling van deze Algemene Voorwaarden of een tussen Leverancier en Opdrachtgever gesloten overeenkomst te eniger tijd nietig is, dan wel vernietigd wordt, dan blijven voor het overige de bepalingen in stand. Voor de alsdan nietige, c.q. vernietigde passage(s) of bepaling(en), zal een regeling worden getroffen die de bedoeling van partijen het dichtst benadert.
  Partijen zullen alle gegevens afkomstig van de andere partij waarvan redelijkerwijs kan worden vermoed dat het vertrouwelijke gegevens zijn, als vertrouwelijk behandelen en niet aan derden ter beschikking stellen.
 3. Het kan zijn dat zich na de totstandkoming van de overeenkomst, waarvan de offerte onlosmakelijk deel uitmaakt, omstandigheden voordoen, welke Partijen ten tijde van het aangaan van deze overeenkomst niet hebben voorzien of waarvan zij de consequenties ten tijde van het aangaan van deze overeenkomst niet hebben kunnen overzien. Indien die omstandigheden respectievelijk consequenties zodanig van aard zijn dat de onderhavige overeenkomst of onderdelen daarvan gelet op de wederzijdse belangen van Partijen en de strekking van de overeenkomst in redelijkheid niet gehandhaafd kan (kunnen) worden, treden Partijen op verzoek van de meest gerede partij met elkaar in overleg teneinde de onderhavige overeenkomst te wijzigen, aan te vullen of wanneer een andere oplossing niet tot de mogelijkheden behoort te beëindigen, rekening houdend met hun wederzijdse belangen en de strekking van deze overeenkomst.